Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Рэкамендацыі класнаму кіраўніку па згуртаванню вучнёўскага класа

Стварыць у класе адзіную сістэму традыцый і каштоўнасцей.

Для гэтага можна прапанаваць дзецям адказаць на пытанні анкеты:

 Якім, на тваю думку павінен быць дружны клас?

 Як зрабіць так, каб клас стаў дружным?

 Якія традыцыі ёсць у нашым класе?

 Назаві твае «можна» і «нельга» у класе.

 Якія мерапрыемствы ў класе, на тваю думку, павінны стаць традыцыйнымі?

Увесці традыцыю зваротнай сувязі.

 У канцы кожнай чвэрці і ў канцы года дзеці пішуць запіскі, дзе могуць задаць пытанне, напісаць нешта набалелае, пра што не могуць сказаць услых. На аснове гэтага педагог плануе выхаваўчую працу.

 Стварыць «скрыню пажаданняў».

Праводзіць як мага больш традыцыйных пазакласных мерапрыемстваў.

v Асаблівую працу варта весці з «адпрэчанымі» дзецьмі.

 Паспрабаваць прыцягнуць іх да сумеснай дзейнасці класа.

 Знайсці для іх даручэнні, дзе яны раскрывалі б свае лепшыя здольнасці.

 Часцей хваліць і заахвочваць іх у прысутнасці класа, але рабіць гэта за канкрэтна выкананае імі дзеянне або ўчынак.

v Праца ў групах.

На ўроках можна арганізаваць працу па падгрупах, прычым у кожнай павінны быць як «моцныя», так і «слабыя» вучні. Група павінна прытрымлівацца прынцыпу ўзаемадапамогі і падтрымкі, павінна быць матывацыя на дасягненне, а паміж групамі неабходны момант суперніцтва.

v Размеркаванне абавязкаў і даручэнняў сярод навучэнцаў.

Для гэтага вучні на дошцы пішуць словы, якія з'яўляюцца знакавымі для вызначэння будучых даручэнняў. Затым хлопцы вызначаюць, якое пастаяннае даручэнне ў класе яны хацелі б выконваць.

- дзяжурныя па класе, па школе, па паверсе;

- гаспадарчая служба класа;

- служба азелянення і г.д.

  

Педагог-псіхолаг А.В.Бабура

v     Создать в классе единую систему традиций и ценностей.

Для этого можно предложить детям ответить на вопросы анкеты:

  Каким, по твоему мнению должен быть дружный класс?

  Как сделать так, чтобы класс стал дружным?

  Какие традиции есть в нашем классе?

  Назови твои «можно» и «нельзя» в классе.

  Какие мероприятия в классе, по твоему мнению, должны стать традиционными?

Ввести традицию обратной связи.

  В конце каждой четверти и в конце года дети пишут записки, где могут задать вопрос, написать что-то наболевшее, о чем не могут сказать вслух. На основе этого педагог планирует воспитательную работу.

  Создать «ящик пожеланий».

Проводить как можно больше традиционных внеклассных мероприятий.

v     Особую работу следует вести с «отвергнутыми» детьми.

  Попытаться привлечь их к совместной деятельности класса.

  Найти для них поручения, где они раскрывали бы свои лучшие способности.

  Чаще хвалить и поощрять их в присутствии класса, но делать это за конкретно выполненное ими действие или поступок.

v     Работа в группах.

На уроках можно организовать работу по подгруппам, причем в каждой должны быть как «сильные», так и «слабые» ученики. Группа должна придерживаться принципа взаимопомощи и поддержки, должна быть мотивация на достижение, а между группами необходим момент соперничества.

v     Распределение обязанностей и поручений среди учащихся.

Для этого ученики на доске пишут слова, которые являются знаковыми для определения будущих поручений. Затем ребята определяют, какое постоянное поручение в классе они хотели бы выполнять.

-   дежурные по классу, по школе, по этажу;

-   хозяйственная служба класса;

-   служба озеленения и т.д.

  

Педагог-психолог А.В.Бабура

Раздзелы сайта